aritmetička sredina


aritmetička sredina
• arithmetic mean

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sredina — sredìna ž <G mn sredínā> DEFINICIJA 1. dio podjednako udaljen od krajeva ili rubova [sredina kruha (bez kore); sredina igrališta; sredina terena; gađati u sredinu mete ili figure] 2. uvjeti u kojima se živi [životna sredina; radna sredina;… …   Hrvatski jezični portal

  • sredìna — sredìn|a ž 〈G mn sredínā〉 1. {{001f}}dio podjednako udaljen od krajeva ili rubova [∼a kruha (bez kore); ∼a igrališta; ∼a terena; gađati u ∼u mete ili figure] 2. {{001f}}uvjeti u kojima se živi [životna ∼a; radna ∼a; društvena ∼a]; okolina 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • harmonijski — hàrmōnījskī (harmònījskī) prid. DEFINICIJA koji se odnosi na harmoniju SINTAGMA harmonijska analiza glazb. proučavanje i raščlanjivanje neke kompozicije s akordičkog, odnosno harmonijskog stajališta; harmonijska sredina mat. harmonijska sredina… …   Hrvatski jezični portal

  • aritmetički — aritmètičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aritmetiku SINTAGMA aritmetička sredina mat. prosječna vrijednost n pozitivnih realnih brojeva dobivena tako da se njihov zbroj podijeli sa n; aritmetički izraz matematički izraz koji se sastoji od… …   Hrvatski jezični portal

  • bazičan — bàzičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji ulazi u bazu, koji je dio baze 2. koji je u osnovi [bazična istraživanja; bazična pretpostavka]; fundamentalan, temeljan 3. kem. koji ima kemijska svojstva baza; alkaličan, lužnat SINTAGMA bazična …   Hrvatski jezični portal

  • varijanca — varijànca ž <G mn varijáncā/ ī> DEFINICIJA mat. aritmetička sredina kvadriranih razlika između pojedinih rezultata i njihove aritmetičke sredine; kvadrirana standardna devijacija SINTAGMA varijanca pogreške mat. varijanca unutar jedne… …   Hrvatski jezični portal

  • ponderabilan — pȍnderabīlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je predvidiv, izmjerljiv, mjerljiv SINTAGMA ponderabilna prosječna cijena ekon. cijena koja se primjenjuje ako ima više različitih cijena za istu robu; ponderabilna sredina term. vagana sredina …   Hrvatski jezični portal